li HABUD - biuro projektowo-wykonawcze
HABUD

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ENERGA Kongeneracja Sp. z o.o.

2,800,000.00 PLN

01.12.2015 - 31.12.2016


Opis:
 Przedmiot umowy obejmuje:
  - opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie na jej podstawie dwóch stuk szandorów,
  - montaż na ujęciu wody w komorach na kanałach dopływowych K1 i K2 stalowych zamknięć odcinających dopływ wody do komór,
  - czyszczenie dwóch kanałów dolotowych K1 i K2
  - montaż w dwóch komorach krat rzadkich z automatycznymii czyszczarkami
  - demontaż istniejących krat rzadkich
  - rekonstrukcja zasuw płytowych Z10 i Z9
  - odtworzenie nitki wody chłodzącej nr 5
  - rekonstrukcja nitki nr 3
  - instalacja AKPiA z włączeniem układu do systemu wizualizacji i kontroli pracy urządzeń
ENERGA ENERGA
HABUD

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


GDDKiA Oddział w Olsztynie

219,550.00 PLN

24.11.2015 - 31.03.2016


 

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


RZGW w Gdańsku

357,701.82 PLN

09.11.2015 - 22.12.2015


Wisła Wisła Wisła

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


RZGW w Gdańsku

146,090.30 PLN

09.09.2015 - 20.10.2015


Michałowo Michałowo Michałowo

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


Urzad Morski w Gdyni

243,880.17 PLN

11.08.2015 - 31.05.2016


Opis:
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej tj.: korekty wysokościowej odcinka jezdni ulicy Przełom.
 Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - wykonanie aktualizacji projektu „Korekta wysokościowa odcinka jezdni ulicy Przełom, w ramach przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle – Obudowy brzegów Kanału Płonie, dla potrzeb umożliwienia odwodnienia ulicy” zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do projektu (zatwierdzenie projektu w Inspektoracie Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Urzędu Morskiego, uzgodnienie projektu z Gdańskimi Melioracjami, uzyskanie prawa do dysponowania terenem od zarządcy/właściciela działki i inne niezbędne) oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  - wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową „Korekty wysokościowej odcinka jezdni ul. Przełom, w ramach przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle – Obudowy brzegów Kanału Płonie, dla potrzeb umożliwienia odwodnienia ulicy”.

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


Gmina Kolbudy

628,106.65 PLN

20.07.2015 - 31.05.2016


Opis:
 "1. Przedmiotem zamówienia jest:
 przebudowa ulicy Sadowej w Kowalach na odcinku ok. 350 m od skrzyżowania z ulicą Staropolską (DW 221), realizowana zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Drogową Pracownię Projektową „RONDO” Piotr Olejniczak z siedzibą w Świeciu ul. Sygietyńskiego 10, warunkami decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 412/2015 (sygn. AB.6740.275.2015.MK.GK) z dnia 12.05.2015 r., opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną.
 Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
 Roboty drogowe z odwodnieniem:
  o przesadzenie drzewek ozdobnych;
  o mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego;
  o wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km;
  o ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych betonowych;
  o mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt YOMB z wywiezieniem materiału na odkład;
  o mechaniczne rozebranie ogrodzenia na cokole żelbetowym + słupki z cegły klinkierowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
  o mechaniczne rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
  o mechaniczne rozebranie krawężnika betonowego z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
  o mechaniczne rozebranie obrzeża betonowego wraz z ławą z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
  o mechaniczne rozebranie słupków stalowych wygrodzeniowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
  o mechaniczne rozebranie barier stalowych ochronnych z wywiezieniem materiału z rozbiórki;
  o ręczne rozebranie tarczy znaku drogowego na słupku stalowym;
  o wykonanie kanalizacji deszczowej - przykanaliki o średnicy dn200 mm z PP;
  o wykonanie kanalizacji deszczowej - studnie ściekowe prefabrykowane betonowe o średnicy dn0,5m z osadnikiem i pierścieniem odciążającym;
  o wykonanie koryta drogi;
  o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o grubości 15cm - zjazdy indywidualne + stanowiska postojowe + chodnik wzmocniony;
  o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o grubości 20cm (droga + wyspy wyniesione)
  o podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem o grubości 15cm (chodnik);
  o podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem (droga + wyspy wyniesione + zjazd indywidualny + stanowiska postojowe + chodnik wzmocniony);
  o nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, o grubości 8cm;
  o nawierzchnia chodnika szer. 2 m z kostki betonowej, o grubości 8cm;
  o przestawienie istniejącego słupka z rury stalowej fi50mm dla znaków drogowych wraz z tarczą znaku;
  o ustawienie słupka z rury stalowej fi50mm dla znaków drogowych;
  o przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych;
  o krawężniki betonowe;
  o ustawienie opornika betonowego o wym. 15x22cm na ławie betonowej z oporem;
  o ustawienie opornika betonowego o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem;
  o ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cem-piaskowej;
  o wykonanie terenów zielonych za pomocą humusowania ziemią urodzajną o grubości min. 10cm + obsianie mieszanką traw;
  o odtworzenie stanu pierwotnego ogrodzenia na cokole żelbetowym + słupki z cegły klinkierowej;
  o odtworzenie stanu pierwotnego ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych ocynkowanych;
  o regulacja pionowa studzienek sanitarnych i wpustów deszczowych do rzędnych projektowanych;
  o regulacja pionowa studzienek teletechnicznych do rzędnych projektowanych;
  o regulacja pionowa zasuw wodociągowych, gazowych do rzędnych projektowanych;
  o wykonanie dodatkowego zjazdu;
  o wykonanie wysp wyniesionych spowalniających szt. 4;
  o wbudowanie płyt YOMB z rozbiórki nawierzchni ul. Sadowej na powierzchni ok. 835 m2 dowiązując się do istniejącej nawierzchni z płyt YOMB - w trybie zaprojektuj i zbuduj. "
Kowale Kowale
HABUD

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


Urząd Morski w Słupsku

417 918.48 PLN

29.09.2015 - 04.11.2015


Opis:
 Wykonano ciagi pieszo - jezdne z kostki betonowej o gr. 8cm na powierzchni 1 421,40m2 wraz z odwodnieniem

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


RZGW w Gdańsku

781 853.33 PLN

07.05.2015 - 03.09.2015


Opis:
 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przelewu awaryjnego na stopniu Przywidz, rzeka Wietcisa – roboty budowlane, w tym:
  - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  - wykonanie przelewu awaryjnego DN 1300,
  - rozbiórka istniejącej konstrukcji betonowego mnicha;
  - przebudowa historycznego doprowadzenia wody do młyna;
  - umocnienie koryta rzeki Wietcisa na wlocie przelewu;
  - odmulenie dna rzeki Wietcisa w km 45+280-45+768;
  - wykonanie operatu powykonawczego.
Przywidz Przywidz Przywidz

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


FBH ASBUD Andrzej Dobka

2 152 608.78 PLN

18.09.2014 - 08.04.2015


Opis:
 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych odbudową jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie polegających na wykonaniu:
  - Robót przygotowawczych, w tym roboty pomiarowe, wycinka i karczowanie drzew i krzewów;
  - Robót rozbiórkowych, w tym rozbiórka umocnień betonowych w dnie i na skarpach rzeki, demontaż mechanizmów wyciągowych i zamknięć jazu, rozebranie pomostu do obsługi zamknięć, rozebranie konstrukcji przyczółków budowli i korpusu jazu oraz płyty dennej budowli;
  - Robót ziemnych, w tym wykonanie wykopów pod kanał obiegowy oraz konstrukcję jazu i przepławki, odwodnienie wykopu fundamentowego pod jaz, odmulenie koryta kanału, odtworzenie korpusu wału rzeki, zagęszczenie nasypu;
  - Robót umocnieniowych, w tym umocnienie lewej skarpy poszuru i ponuru umocnieniami siatkowo – kamiennymi, wykonanie narzutu kamiennego w dnie ponuru oraz na prawej skarpie poszuru, wykonanie okładziny ścian i dna przepławki z kamienia, ułożenie koryta ściekowego z bruku, umocnienie z kiszki faszynowej i palisady;
  - Robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, w tym wykonanie konstrukcji żelbetowej jazu oraz przepławki dla ryb, wykonanie powłoki ochronnej konstrukcji;
  - Konstrukcji stalowych, w tym pogrążenie ścianki szczelnej pod konstrukcje jazu wraz z obcięciem do wymaganej rzędnej oraz pogrążenie tymczasowej ścianki szczelnej wraz z rozbiórką, montaż zamknięć zasuwowych i mechanizmów wyciągowych dla jazu razem z prowadnicami, wykonanie i montaż zamknięć szandorowych, wykonanie barierek ochronnych;
  - Drogi dojazdowej do jazu, w tym uzupełnienie korpusu drogi gruntem przepuszczalnym, ułożenie tymczasowych płyt drogowych wraz z późniejsza rozbiórką;
  - Robót wykończeniowych, w tym humusowanie i obsianie skarp, obsianie skarp w ziemi urodzajnej po rozplantowaniu gruntu z odmulenia kanału;
Mała Łyna Mała Łyna Mała Łyna
HABUD

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW Olsztyn

3 554 614.98 PLN

29.08.2014 - 27.03.2015


Opis:
 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem, kształtowaniem przekroju podłużnego i układu poziomego koryta rzeki Węgorapa polegających na wykonaniu:
  - Robót pomiarowych;
  - Robót przygotowawczych, w tym robót karczunkowych i rozbiórkowych;
  - Robót ziemnych i kształtowaniu przekroju, w tym odmuleniu dna oraz wyrównaniu skarp, wykonaniu zabudowy oberwisk na skarpach rzeki;
  - Robót umocnieniowych, w tym zabezpieczenie skarp narzutem kamiennym oraz opaską faszynową, umocnieniu skarp materacami siatkowo – kamiennymi;
  - Rozbiórki i usunięciu pozostałości mostu w km 2+010;

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


RZGW w Gdańsku

477 939.28 PLN

07.10.2014 - 31.01.2015


Opis:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480÷9+910 Martwej Wisły. Etap I robót obejmuje odcinek nabrzeża o długości 75 m w km. 9+555 do 9+745 (od strony mostu pontonowego), w tym:
  1) remont nabrzeża wraz z ciągiem pieszym,
  2) wyposażenie tego odcinka nabrzeża i pirsu w elementy systemu odbojowego, cumowniczego, drabinek ratowniczych, barierek stalowych oraz oznakowania dla jednostek pływających,
  3) wykonanie ciągu pieszego wzdłuż nabrzeża
Sobieszewo Sobieszewo Sobieszewo

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


RZGW w Gdańsku

2 396 934.58 PLN

22.08.2014 - 31.01.2015


Opis:
 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km 9+480÷9+910 Martwej Wisły. Etap I robót obejmuje odcinek nabrzeża o długości 190 m w km. 9+555 do 9+745 (od strony mostu pontonowego), w tym:
  1) remont nabrzeża wraz z ciągiem pieszym,
  2) remont obniżenia dla małych jednostek o dług. 17,45 m,
  3) remont pirsu,
  4) przebudowę slipu wraz z umocnieniem dna,
  5) odwodnienie liniowe części nabrzeża wraz z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki,
  6) wyposażenie tego odcinka nabrzeża i pirsu w elementy systemu odbojowego, cumowniczego, drabinek ratowniczych, barierek stalowych oraz oznakowania dla jednostek pływających,
  7) wymiana ogrodzenia wraz z likwidacją bramy wjazdowej.
Sobieszewo Sobieszewo Sobieszewo

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


WZMiUW WP Poznianiu

-

25.07.2014 - 15.12.2014


Opis:
 Przedmiotem planowanej inwestycji jest odbudowa rzeki Rgilewki na odcinku od km 3+100 do km 9+000. W ramach odbudowy przewiduje się wykonanie następujących prac:
  a) remont koryta rzeki Rgilewki – odmulenie w km 3+100 – 4+800
  b) regulację / rozbudowę/ koryta rzeki Rgilewki na odcinku od km 4+800 do km 9+000 z wyłącze-niem odcinków znajdujących się w bezpośredniej bliskości projektowanych jazów;
  c) budowę nowego żelbetowego jazu w km 5+200 o wysokości piętrzenia 2,75 m
  d) budowę przepustu na ujściu rowu R-2G(R-4) do Rgilewki w km 5+115
  e) przebudowę kładki dla pieszych w km 8+566
  f) przebudowę istniejącego jazu w km 8+900 o wysokości piętrzenia 1,99 m
  g) przebudowę lewobrzeżnego ujęcia do nawodnień w km 8+908
  h) przebudowę lewobrzeżnej zastawki w km 8+915 na wylocie rowu R-7G(R-4)

 Na odcinkach rzeki Rgilewki wytypowanych do regulacji przewiduje się usunięcie krzewów i drzew rosnących w jej korycie. Dokładną inwentaryzację drzew przewidzianych do usunięcia sporządzono w postaci osobnego operatu wydrzewieniowego.
Rgilewka Rgilewka

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW WP Gdańsk

5 400 000 PLN

31.08.2015


Opis:
 Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
  • rozbiórkę całej konstrukcji istniejącej pompowni (wlot, wylot, budynek pompowni oraz demontaż istniejącego zestawu pompowego, demontaż odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przebiegającej przez teren działek nr 205/7, 205/6, 242/6, 191/8, 262, 194, 191/2, obr. Rybina, gm. Stegna);
  • wykonanie posadowień głębokich pod układ technologiczny,
  • budowę układu technologicznego pompowni (agregaty pompowe, układ ssawno – tłoczny),
  • budowę wlotu pompowni (komora wlotowa wyposażona w kratę wlotową, wnęki szandrowe, łaty wodowskazowe, czyszczarkę krat, czujniki poziomu wody),
  • budowę wylotu z pompowni (komora wylotowa wyposażona we wnęki szandorowe, klapy zwrotne, łaty wodowskazowe),
  • budowę stacji meteorologicznej na słupie,
  • budowę budynku techniczno – socjalnego na terenie działki nr 291/2,
  • budowę budynku stacji trafo na terenie działki nr 191/8,
  • budowę wiaty na szandory na terenie działki nr 191/8,
  • budowę zjazdu z drogi powiatowej (działki nr 242/6),
  • budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV przebiegającej przez teren działek nr 205/7, 205/6, 242/6, 191/8, 262, 194, 191/2, obr. Rybina, gm. Stegna,
  • odtworzenie odcinka nawierzchni drogi powiatowej z betonu asfaltowego na szerokości działki nr 291/2, obr. Rybina, gm. Stegna,
  • zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, place, chodniki, oświetlenie, mur oporowy siatkowo - kamienny, wykonanie umocnień skarp kanału pompowego i wylotowego do rzeki Wisła Królewiecka, budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe).
 Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G, a także budowę placu manewrowego oraz zjazdu z ww. drogi po wybudowaniu stacji pomp w miejscowości Rybina.
 Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o istniejący stan sytuacyjny oraz o stan sytuacyjny po wybudowaniu elementów stacji pomp. Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, zjazd i drogę wewnętrzną o szerokości jezdni 5,5m, a także plac manewrowy o wymiarach 16,5x16,9m, o nawierzchni z kostki betonowej.
 Istniejąca stacja transformatorowa zostanie zdemontowana. Zaprojektowano nową kontenerową stację transformatorową w nowej lokalizacji. Stacja będzie zasilana dwustronnie tak jak dotychczasowa: linią napowietrzną nr 3819 z kier. GPZ Kąty Rybackie - Nowy Dwór Gdański oraz linią napowietrzną nr 13902 z kier. GPZ Kąty Rybackie - Przemysław.
 Na zasilaniu nr 3819 projektuje się wymianę słupa na działce 205/7 na wirowany wraz z zejściem kablem do projektowanej stacji transformatorowej. W istniejącą linią napowietrzną nr 13902 projektuje się wstawienie słupa wirowanego na działce nr 291/2 wraz z zejściem kablem do projektowanej stacji transformatorowej. Projektowane jest zasilanie awaryjne stacji pomp z agregatu prądotwórczego.
 Projektowane jest oświetlenie terenu oraz stacja meteorologiczna na słupie o wysokości h=10m.
 W budynku stacji pomp oraz budynku agregatu prądotwórczego projektowana jest instalacja elektryczna oświetleniowa oraz gniazd wtyczkowych. W budynku stacji pomp zlokalizowane zostaną szafy zasilająco-sterujące pomp oraz pozostałych urządzeń stacji.
 W obu budynkach zaprojektowano instalację odgromową oraz alarmową.
 Na potrzeby magazynowania ścieków sanitarnych projektuje się typowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) betonowy jednokomorowy, zlokalizowany na granicy działek 291/2 i 194 obręb Rybina.
 Podłączenie instalacji wewnętrznej budynku ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe należy wykonać z rur PCV DN150 (160 x 4,7 mm). W miejscu zmiany kierunku zaprojektowano studzienkę rewizyjna z tworzywa sztucznego 400 mm z kinetą. Podłączenie poprowadzić zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym.
Stegna Stegna Stegna

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW Olsztyn

6 615 360.18 PLN

31.03.2015


Opis:
 2.1 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych odbudową jazów na rzece Rudna w km 7+870, w km 9+630, w km 10+830, w km 12+210, w km 14+080, w km 15+050, gm. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie polegających dla każdego jazu na:
  - Wykonaniu robót tymczasowych, w tym: wbicie tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic; wykop kanału obiegowego; montaż tymczasowego przepustu (nie dotyczy jazu w km 9+630 oraz w km 10+830); ułożenie grodz tymczasowych z worków z piaskiem; ułożenie ręczne materacy gabionowych w dnie i na skarpie na wylocie kanału obiegowego; ułożenie tymczasowych dróg i placu zaplecza budowy z płyt żelbetowych; wykonanie ogrodzenia placu zaplecza budowy; wykonanie drenażu z rur PVC; pompowanie wody ze studni oraz za pomocą igłofiltrów;
  - Wykonaniu robót rozbiórkowych, w tym: wykop pod budowlę z wywozem urobku; mechaniczne rozebranie betonowej konstrukcji jazu z wywozem gruzu;
  - Wykonaniu konstrukcji jazu i przepustu, w tym: wytyczenie jazu; przepustu i niecki wypadowej; dokopy fundamentowe z wywozem urobku; wbicie ścianek szczelnych z grodzic; wykonanie podbudowy z betonu pod konstrukcję jazu; wykonanie zbrojenia z prętów; wykonanie betonowej konstrukcji jazu; wykonanie kładki roboczej; pokrycie powierzchni odpowietrznych i odwodnych środkami hydroizolacyjnymi; montaż prowadnic, zasuw, przypór dennych i ręcznego mechanizmu wyciągowego; wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej przepustu; ułożenie przewodu przepustu; odbudowa niecki i oczepu; ułożenie ręczne materacy gabionowych na skarpach; wykonanie nawierzchni przepustu z płyt betonowych pełnych; ułożenie krawężników i obrzeży betonowych; wykonanie chodnika z kostki brukowej; wykonanie schodów; montaż barierek ochronnych; montaż łaty wodowskazowej, bolca stalowego oraz reperów kontrolnych;
  - Wykonaniu robót wykończeniowych - rozbiórkowe, w tym: wyciagnięcie ścianek szczelnych z grodzic; demontaż przepustu tymczasowego (nie dotyczy jazu w km 9+630 oraz w km 10+830); rozbiórka ręczna materacy gabionowych w dnie i na skarpie na wylocie kanału obiegowego; rozbiórka dróg tymczasowych, zaplecza budowy i ogrodzenia; zasypanie kanału obiegowego; rozścielenie ziemi urodzajnej; humusowanie i obsiew skarp; naprawa istniejącej drogi gruntowej;
Rudna Rudna Rudna

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW Olsztyn

3 535 020 PLN

31.03.2015


Opis:
 A. Dla stacji pomp „Golanka”
  - Wykonaniu robót z branży hydrotechnicznej, w tym: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu robót konstrukcyjnych, wyposażeniu technologicznym stacji pomp, wykonaniu ujęcia wody do nawodnień, wykonaniu zagospodarowania terenu, montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych, wykonaniu robót ziemnych i umocnieniowych dla kanału odprowadzającego, wykonaniu robót ziemnych, umocnieniowych oraz wyposażenia dla kanału doprowadzającego, wykonaniu tymczasowej drogi dojazdowej,
  - Wykonaniu robót z branży budowlanej, w tym: przeprowadzeniu rozbiórki, wywozie i utylizacji gruzu porozbiórkowego oraz wykonaniu robót budowlanych, wykonaniu ogrodzenia terenu pompowni (roboty ziemne i konstrukcyjne),
  - Wykonaniu robót z branży elektrycznej, w tym: demontażach istniejących instalacji, wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych, siłowych i sterowniczych, wykonaniu instalacji antywłamaniowej, wykonaniu instalacji odgromowej i przeciw porażeniowej.
 B. Dla stacji pomp „Machary”
  - Wykonaniu robót z branży hydrotechnicznej, w tym: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu robót konstrukcyjnych, wyposażeniu technologicznym stacji pomp, wykonaniu ujęcia wody do nawodnień, wykonaniu zagospodarowania terenu, montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych, wykonaniu robót ziemnych i umocnieniowych dla kanału odprowadzającego, wykonaniu robót ziemnych i umocnieniowych na wylotach rowów dopływowych, wykonaniu robót ziemnych, umocnieniowych oraz wyposażenia dla kanału doprowadzającego, wykonaniu tymczasowej drogi dojazdowej,
  - Wykonaniu robót z branży budowlanej, w tym: przeprowadzeniu rozbiórki, wywozie i utylizacji gruzu porozbiórkowego oraz wykonaniu robót budowlanych, wykonaniu ogrodzenia terenu pompowni (roboty ziemne i konstrukcyjne),
  - Wykonaniu robót z branży elektrycznej, w tym: demontażach istniejących instalacji, wykonanie linii kablowych zasilania (wymiana końcowego odcinka kabla na YAKXS 4x70), wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych, siłowych i sterowniczych, wykonaniu instalacji antywłamaniowej, wykonaniu instalacji odgromowej i przeciw porażeniowej.
 C. Przy kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Golanka w km 0+0000+519
  - Wykonaniu robót z branży hydrotechnicznej, w tym: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu umocnienia opaską kiszkowo - palową, wykonaniu umocnienia materacami siatkowo - kamiennymi wykonaniu robót ziemnych oraz umocnieniowych na rowach dopływowych
Golanka

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW Olsztyn

2 266 191.69 PLN

31.03.2015


Opis:
 2.1 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem- kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Młyńska Struga, m. Bażyny, woj. warmińsko-mazurskie polegających na:
  - Wykonaniu robót przygotowawczych - karczowania, w tym: wykoszenie porostów, mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie pni, wywóz i składowanie dłużyc, gałęzi i karpiny,
  - Zabezpieczeniu rurociągów i kabli w miejscach kolizji, w tym: wykopanie dołów próbnych dla zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń energetycznych, telekomunikacyjnych i rurociągów,
  - Wykonaniu robót ziemnych, w tym: roboty pomiarowe, wykopy mechaniczne i ręczne, plantowanie mechaniczne i ręczne urobku z wykopów na skarpach,
  - Wykonaniu robót umocnieniowych, w tym: umocnienie koryta rzeki kiszką faszynową, umocnienie koryta materacami gabionowymi, ułożenie koszy gabionowych przy skarpie nasypu drogowego, darniowanie skarp z humusowaniem i obsiewem, umocnienie skarp przy wylotach kolektorów deszczowych i sanitarnych brukiem z kamienia obrobionego, odmulenie ręczne dna rowów, umocnienie ujściowych odcinków rowów,
  - Remoncie jazu w km 13+350, w tym:
   • Roboty tymczasowe - wyrównanie terenu pod drogę tymczasową, wykonanie drogi tymczasowej, wbicie tymczasowych ścianek szczelnych, wykop kanału obiegowego, wykonanie grodzy z worków z piaskiem, pompowanie wody z wykopu, wykonanie ogrodzenia placu zaplecza budowy z bramą,
   • Roboty rozbiórkowe konstrukcji jazu - demontaż zasuw i mechanizmów wyciągowych, wykucie z muru prowadnic i ław zamknięć, rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych jazu z wywiezieniem i składowaniem złomu oraz gruzu,
   • Roboty konstrukcyjne - skucie betonu ze ścian i płyty dennej jazu z wywiezieniem i składowaniem gruzu, wbicie ścianek szczelnych z grodzic, wykonanie konstrukcji jazu, oczepów ścianek szczelnych i bystrza, wykonanie narzutu kamiennego w dnie bystrza z montażem głazów kamiennych pokrycie powierzchni betonowych odpowietrznych i odwodnych środkiem hydroizolacyjnym, montaż kładki i barierek, malowanie konstrukcji stalowych farba antykorozyjną, wykonanie i założenie szandorów, ułożenie korytek ściekowych,
   • Roboty wykończeniowe - rozbiórkowe - demontaż tymczasowych ścianek szczelnych, rozebranie drogi tymczasowej i ogrodzenia z bramą, zasypanie kanału obiegowego z obsianiem terenu,
  - Zagospodarowaniu terenu, w tym: wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż nasypu drogowego, zagospodarowanie pomelioracyjne gruntów metoda pełnej uprawy z wysiewem wapna nawozowego na terenie płaskim,
Struga Struga Struga

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW WP Gdańsk

2 620 392 PLN

11.10.2013


Opis:
 Charakterystyka stacji pomp nr 65 Kławki
  - Powierzchnia polderu 250ha. Klasa budowli IV, Nominalny wydatek pompowni 500dm3/s, moc przyłączeniowa 13 kW
  - Poziomy pompowania: maksymalny poziom pompowania: -0,50 m npm, średni poziom pompowania: -1,45 m npm, minimalny poziom pompowania: -1,75 m npm.

 Wyposażenie pompowni:

 Technologia
  -zatapialne pompy typu amacan pa4 500-270/164 UAG1 o wydatku 250 dm3/s 13 kW 2 szt.
  - rurociągi tłoczne z rur stalowych DN 500 x 10m 20 m
  - przepustnice zwrotne DN500 2 szt.
  - klapy zwrotne DN500 2 szt
  - kompensatory DN500 2 szt
  - szyby stalowe 2Xdn500 2 szt

  - budynek pompowni (sterownia z zapleczem sanitarnym - umywalka, miska ustępowa, hydrofor) wymiary 3.94 x 4.24 m, wysokość budynku w kalenicy 5.07m, pow użytkowa 10.85.m2, rzędna kalenicy: 7.17m npm, rzędna posadzki budynku: 2,40 m npm ……. m2
  - zbiornik na skratki o poj.3.75 m3 i wymiarach w rzucie: 6,0 x 2,5 m głębokość ok.0,25 m 1 szt.
  - komora wylotowa o pow. 16,12,m2 szerokość konstrukcji wylotu 4 m, długość4,03 m, wysokość 3,30 m światło komór wylotowych rurociągu 2 X1,30. m, rzędna dna konstrukcji wylotu -0,70m npm, rzędna dna kanału za wylotem ……. m npm, rzędna pomostu roboczego 2,20m npm 16,12 m2
  - komora wlotowa o pow. 49,14 m2 szerokość 4,20 m, długość 11,70 m, szerokość komór wlotowych 2x……. m , wysokość 6,0m rzędna dna komory pomp-3,0 m npm, rzędna dna przed wlotem: -2,0m npm, 49,14 m2
  - wiata stalowa wraz z czyszczarką krat 1 szt.
  - ogrodzenie panelowe pompowni H=2,03 m, z cokołem prefabrykowanym, brama dwuskrzydłowa B=3,5 m H=2,2m, brama dwuskrzydłowa B=3,5 m H=2,2m, brama dwuskrzydłowa B=3,5 m H=2,2 m, 2 x furtka B=1,0 m H=2,2m, furtka B=1,2 m H=2,2m, 85 m
  - nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm. 453 m2
  - stacja pogodowa 1 szt
  - inst. elektryczne i AKPIA 1 szt.
Kławki Kławki Kławki

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW Olsztyn

1 582 000 PLN

30.09.2013


Opis:
 2.1 Zamówienie obejmuje kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Chmielówka na odcinku km 0+000-3+800 ( L=3,8km) polegające na:
  - robotach przygotowawczych tj. wykoszeniu porostów ze skarp rzeki oraz pasów pod plantowanie urobku szerokości 2x10m, usunięciu zatorów i wykonaniu robót karczunkowych w środkowym i górnym odcinku rzeki polegających na usunięciu drzew (44szt.) i krzewów rosnących na skarpach rzeki.
  - rozbiórce oraz przebudowie przepustów zlokalizowanych na objętym projektem odcinku (10szt.).
  - robotach odtworzeniowych tj. pogłębieniu koryta rzeki i profilowaniu skarp. Na odcinku w km 0+000-0+700 roboty będą ograniczone do wykoszenia skarp i odmulenia ręcznego średnio 30cm.
  - umocnieniu skarp rzeki na całej długości biowłókniną z wprasowanymi ziarnami traw. Miejscami przewidziano dodatkowo umocnienie stopy skarpy opaską faszynową Ø20. Odcinek km 3+367 ÷ 3+483 ze względu na dużą głębokość, ponad 3,5m proponuje się umocnić płytami ażurowymi betonowymi typu KRATA, pasem 3÷4m, na podsypce żwirowej 15cm i na geowłókninie.
  - rozplantowaniu wydobytego urobku z wykopu rzeki warstwą do 20cm, a następnie zagospodarowaniu go i obsianiu mieszanką traw.
  - wykonaniu koszenia pielęgnacyjnego na zagospodarowanym obszarze po zakończeniu robót i odrośnięciu trawy.
  - konserwacji przedodbiorowej polegającej na wykoszeniu skarp i usunięciu namułu z koryta rzeki warstwą 20 cm.
Chmielówka Chmielówka Chmielówka

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW Olsztyn

1 300 000

27.09.2013


Opis:
 2.1 Zamówienie obejmuje wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego koryta rzeki Kwieli w obrębie Sanktuarium w Głotowie na odcinku km 3+120 – 3+900 zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę Nr 57/2010 z dnia 14.12.2010, polegające na wykonaniu:
  - robót przygotowawczych i rozbiórkowych (wycince drzew, rozbiórce przepustów, muru ceglanego oraz sklepienia przepustu nr 2, przyczółków, ścian kamiennych, zwietrzałych i uszkodzonych elementów mostka nr 1, narzutów kamiennych i opasek faszynowych)
  - robót ziemnych (wykopów i nasypów, plantowania skarp rzeki, wykopów ręcznych pod budowle, rozplantowaniu urobku),
  - robót umocnieniowych rzeki oraz zabudowie wyrw i oberwisk (materacy gabionowych, obsiewu nasionami traw, podsypek żwirowo-piaskowych na geowłókninie, konstrukcji oporowych z systemów komórkowych, drenaży, wylotów drenarskich, studzienek drenarskich z PCV, geowłókniny igłowej, materacy z geokratą),
  - stopni z gabionów (kanałów obiegowych, pompowania wody, grodzy ziemnych, podsypek, żwirowych, materacy siatkowo-kamiennych, palisad z kołków, narzutu kamiennego),
  - remontu mostów i przepustów (podsypek i podłoży, żelbetowych ścian i palisad, okładzin kamiennych, murów i sklepień kamiennych, murów i słupków ceglanych, wypełnienia pachwin mostowych, czapek na filarach, płyt betonowych, warstw izolacyjnych, nawierzchni brukowych, balustrad stalowych, ścieków i otworów spływowych i ulicznych, umocnień dna pod mostem, napraw nawierzchni betonowych, kratek ściekowych, narzutu kamiennego, palisad z kołków drewnianych, grodzy ziemnych przy mostach, ułożeniu i rozbiórce rurociągów tymczasowych oraz pompowania wody),
  - żlebów spływowych na zboczach doliny (wykopów mechanicznych z zasypaniem i dokopów ręcznych, odpływów rurociągiem PCV, wylotów spływowych, studzienek wlotowych z kratą, rur osłonowych stalowych, podsypek pod rurociąg, plantowania skarp, materacy żwirowych i z geokratą, umocnień biowłókniną, rozplantowania gruntu i zasypania dołów karczunkowych),
  - robót wykończeniowych i porządkowych (obsiewu nasionami traw, uporządkowania terenu po karczowaniu, wywóz gruzu itp.).
Kwiela Kwiela Kwiela

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW WP Gdańsk

5 540 000 PLN

27.09.2013


Opis:
 Wyposażono pompownię w 3 zatapialne pompy, każda o wydatku 400 dm3/s w tym 1 pompa rezerwowa, oraz 2 zatapialne pompy, każda o wydatku 100 dm3/s w tym 1 pompa rezerowa.
 Nominalny instalowany wydatek dla obydwu pompowni wyniesie 1400 dm3/s włącznie z pompami rezerwowymi o wydatku 400 dm3/s i 100 dm3/s.
 Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
  • Rozbiórkę istniejących obiektów pompowni:
  • budynku obsługi wraz z demontażem trzech istniejących pomp;
  • wlotu kanału A; oraz częściowe jego zalądowanie;
  • rurociągów tłocznych;
  • wylotu wraz z umocnieniami;
  • dwóch czyszczarek krat.
  • Budowę nowego budynku sterowni i obsługi pompowni z systemem monitoringu stanu wód oraz systemem automatyki pracy urządzeń pompowni.
  • Zamianę istniejących pomp na 5 nowych pomp zatapialnych, o wydajnościach: 3x400 dm3/s oraz 2x100 dm3/s zlokalizowanych w nowych konstrukcjach czerpni.
  • Wykonanie nowego wlotu pompowni na kanale A oraz płyty do składowania skratek i komory ujęciowej dla 2 pomp, każda o wydatku 100dm3/s.
  • Częściowe skucie i oczyszczenie mechaniczne istniejącego wlotu do pompowni na kanale RG, jego remont bazujący na wykonaniu płaszczy żelbetowych w dnie i na ścianach wlotu i wykonanie za nim nowej komory czerpni dla 3 pomp, każda o wydatku 400dm3/s.
  • Montaż nad wlotem do każdej z pompowni elektrycznej czyszczarki krat z ochronną wiatą.
  • Montaż dwóch zestawów rurociągów tłocznych Ø250mm (DZ280mm) pomp na kanale A, z zaworami zwrotnymi, zasuwami oraz klapami zwrotnymi na wylotach.
  • Montaż trzech zestawów rurociągów tłocznych Ø600 pomp na kanale RG, z przepustnicami zwrotnymi oraz klapami zwrotnymi na wylotach.
  • Wykonanie nowego wylotu, wspólnego dla ww. rurociągów tłocznych.
  • Wykonanie ujęcia wody infiltracyjnej w studni kopanej i zbiornika bezodpływowego na ścieki.
  • Wykonanie wiaty do składowania szandorów remontowych zamknięć wlotów i wylotu.
  • Zainstalowanie automatyki sterowania pracy wszystkich urządzeń w zależności od występujących poziomów wody od strony dopływu do każdej z pompowni i od strony ich odpływu.
  • Umocnienie skarp i dna kanałów dopływowych oraz otwartego kanału odpływowego materacami gabionowymi na geowłókninie separacyjnej w otoczeniu ścianek szczelnych.
  • Umocnienie odcinka dna i skarp kanału Wysokiego materacami faszynowo-tkaninowymi z zabezpieczeniem kontr skarpy wylotu ścianką szczelną z brusów PU32 o dł. 16m z oczepem żelbetowym.
  • Wykonanie utwardzenia części placu wokół pompowni i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz furtką.
  • Wykonanie na czas budowy gródz z worków z piaskiem ze ściankami szczelnymi wbitymi w koronę i podłoże grodzy. Grodze będą miały następujące parametry:
  • od strony napływu kanału RG: rz. korony -0,30 m n.p.m. szerokość w koronie 4,5m, nachylenie skarp 1:1,5;
  • od strony napływu kanału A: rz. korony -1,10 m n.p.m. szerokość w koronie 4,5m, nachylenie skarp 1:1,5.
  • od strony Kanału Wysokiego: rz. Korony 1,20m npm, szerokość w koronie 1,0m, 1:0,5.
  • Przeprowadzanie, w czasie robót, wód z polderu do koryta Kanału Wysokiego przy użyciu tymczasowo zainstalowanych 2 pomp zatapialnych o wydatku 2x400 dm3/s i 1x100dm3/s oraz stalowych rurociągów tłocznych, odpowiednio DN600mm i DN250mm.
S.P. Bystra S.P. Bystra S.P. Bystra

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW WP w Gdańsku

5 017 587 PLN

15.08.2012


Dziewięć Włók Dziewięć Włók

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW w Olsztynie

4 997 424,24 PLN

30.11.2012


Bartoszyce Łyna Bartoszyce Łyna Bartoszyce Łyna

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW WP w Gdańsku

1 960 081,54 PLN

30.04.2012


Jaz Młynki Jaz Młynki Jaz Młynki

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW WP w Gdańsku

5 180 057,90 PLN

05.05.2012


Opis:
Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej stacji pomp:

- rozbiórka i wykonanie konstrukcji żelbetowej istniejącego wlotu pompowni
- budowa nowego pawilonu pompowni z przyłączami
- założenie pomp, armatury wraz z automatyką i instalacją elektryczną
- zagospodarowanie terenu pompowni
Gardna Gardna

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW w Olsztynie

1 799 246,76 PLN

29.10.2012


Potryty Potryty Potryty

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW w Olsztynie

850 396,97 PLN

30.11.2011Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


SPV Sp. z o.o

1 267 650,01 PLN

30.09.2011


Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW w Olsztynie

1 373 428,78 PLN

31.10.2011


Szwejkówko Szwejkówko
HABUD

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMIUW w Olsztynie

1 181 420,13 PLN

31.10.2011Inwestor:


Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


Gmina Miasta Gdyni i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

2 480 451,40 PLN

30.08.2010


Opis:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie hydrotechnicznym, drogowym, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji wodociągowej polegających na:

- budowie żelbetowego koryta rzeki Chylonki 183mb
- budowie drogi, chodników i placu
- budowie kanałów i studzienek rewizyjnych
- budowie wodociągów z przyłączami

Chylonka Chylonka Chylonka

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


ZMiUW w Olsztynie

2 778 200,98 PLN

28.09.2009


Sępopol Sępopol
HABUD

Inwestor:

Wartość kontraktu:

Termin realizacji:


Urząd Morski w Gdyni

1 305 614,75 PLN

31.08.2008


Opis:
Roboty budowlane polegające na pogrążeniu 117mb ścianki szczelnej z wykonaniem oczepu stalowego, układaniu gabionów i materacy faszynowych oraz wykopach podwodnym z przerzutem kierowanym pod dnem rzeki w celu przełożenia kabla telekomunikacyjnegoZakład Projektowo – Wykonawczy HABUD Sp. z o.o.
ul. Kaprów 4A, 80-316 Gdańsk
NIP: 957 107 22 33
tel\fax +48 58 781 29 30
email: biuro@habud.pl
www.habud.pl